Cafè amb la Recerca: Electrònica i semiconductors

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació(FCRI), i el Parc de Recerca UAB us convidem a assistir al Cafè amb la Recerca, al voltant de les àrees temàtiques del PERTE en microelectrònica i semiconductors, per tal de crear sinèrgies i explorar possibles vies de col·laboració indústria-acadèmia.

PROGRAMA

Lloc: Sala Polivalent de l'Edifici Eureka (Parc de Recerca de UAB)

Data: Dimecres 29 de novembre a les 10:00 h

PROGRAMA

9.45 h: Arribada al PRUAB i acreditacions

10.00 h: Benvinguda a càrrec de Rosa María Sebastián, vicerectora de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UAB i Jordi Mas, director general de l'FCRI.

10.10 h: Taula rodona moderada per Lídia Aguilera, cap d'Innovació i Partnerships Industrials del PRUAB, per presentar les principals línies de recerca aplicades de:

Jordi Carrabina Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics Universitat Autònoma de Barcelona
Raimon Casanova Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics Universitat Autònoma de Barcelona
Màrius Montón Institut d'Estudis Espacials de Catalunya - IEEC
Eloi Ramón Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC)
Jose Salcedo Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes Universitat Autònoma de Barcelona
Lluís Terés Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC)

11.00 h: Torn obert de preguntes

11.15 h: Cafè de networking amb els investigadors dels grups de recercaNota Legal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret amb el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades i gestionades d’acord amb la normativa esmentada i amb la màxima confidencialitat per la responsable del tractament de les dades personals, la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ.

Les persones titulars de les dades personals podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament. Aquests drets podran ser exercitats per les persones titulars o, si escau, per qui les representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’adreça següent: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys, 23, 08010 – Barcelona, o a l’adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat. La sol·licitud ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms de la persona titular de les dades personals, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, tot indicant com a referència 'Ref. LOPD FCRI' així com el contingut del dret que es desitja exercir.

Les úniques responsables de la veracitat i correcció de les dades personals seran les mateixes persones titulars, tot exonerant la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ de qualsevol responsabilitat sobre aquestes.